Cottonmoose4u
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VYMEDZENIE POJMOV

 1. Správca - Bartosz Sikora podnikajúci v spoločnosti CEIDG pod menom BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu, Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862
 2. Osobné údaje - všetky informácie o fyzickej osobe identifikované alebo identifikovateľné jedným alebo viacerými konkrétnymi faktormi určujúcimi fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu vrátane adresy IP zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií zhromaždených pomocou prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.
 3. Zásady - tieto zásady ochrany osobných údajov.
 4. GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES.
 5. Webové stránky - webové stránky prevádzkované správcom na adrese cottonmoose4u.com
 6. Užívateľ - akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo používa jednu alebo viac služieb alebo funkcií popísaných v pravidlách.

2. SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY

 1. Tieto zásady stanovujú pravidlá a účely spracúvania osobných údajov zhromaždených, keď používateľ používa webovú stránku.
 2. V súvislosti s používaním webových stránok používateľom zhromažďuje správca údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ponúkaných služieb a na dokončenie objednávky.
 3. Správca spracúva tieto osobné údaje Používateľov: meno a priezvisko, dodacia adresa, Telefónne číslo, e-mailová adresa (e-mail), číslo bankového účtu a na účely vystavenia faktúry s DPH: adresa firmy alebo sídla, spoločnosť, daňové identifikačné číslo.
 4. Poskytnutie údajov z bodu 3 vyššie je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uskutočnenie nákupu prostredníctvom webovej stránky a na dokončenie objednávky.

3. CIELE A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje používateľov sa spracúvajú:

 1. za účelom poskytovania elektronických služieb spočívajúcich v predstavovaní Užívateľom obsahu zverejneného na Webovej stránke a za účelom splnenia objednávky, jej následného vybavenia vrátane vybavenia vrátenia alebo sťažnosti. Právnym základom pre spracovanie údajov je potom nevyhnutnosť spracovania na účely plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR) a v rozsahu nepovinných údajov je právnym základom pre spracovanie súhlas používateľa (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR).
 2. za účelom splnenia zákonom stanovených povinností správcu, ktoré vyplývajú najmä z daňových a účtovných predpisov - je právnym základom spracúvania zákonná povinnosť správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 3. za účelom možného stanovenia a uplatňovania nárokov alebo obrany proti nim - právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v ochrane jeho práv.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia osobných údajov spracúvaných správcom môžu byť:

 1. osoby poverené správcom na spracovanie údajov za účelom splnenia objednávky,
 2. subjekty poskytujúce Správcovi služby spojené so vybavovaním objednávky (t. j. subjekty vybavujúce elektronické platby, prepravní dopravcovia, poskytujúce reklamné alebo účtovnícke služby),
 3. subjekty oprávnené podľa všeobecne platných zákonov.

5. OBDOBIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu trvania zmluvy, kým nebude odvolaný súhlas alebo nebude vznesená účinná námietka proti spracovaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie údajov oprávnený záujem správcu.
 2. Obdobie spracúvania údajov sa môže predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na zistenie a uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo na obranu proti nim, a po uplynutí tejto doby iba v prípade a v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon. Po uplynutí doby spracovania sú údaje nenávratne vymazané.

6. PRÁVA OSÔB, KTORÉ SA TÝKAJÚ ÚDAJOV

Každá dotknutá osoba má právo na:

 1. prístup k svojim osobným údajom, môže tiež požiadať o ich opravu, opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania,
 2. namietať proti ich spracovaniu,
 3. na prenos vašich údajov,
 4. kedykoľvek odvolať súhlas s ich spracovaním, čo neovplyvní zákonnosť ich spracovania, ktoré bolo urobené na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú osoby, ktorých údaje sa spracúvajú, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

7. KONTAKTNÉ FORMULÁRE

Správca vám umožňuje kontaktovať ho prostredníctvom elektronických kontaktných formulárov. Používanie formulára vyžaduje poskytnutie osobných údajov potrebných na kontaktovanie používateľa a zodpovedanie jeho otázok. Používateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje, ktoré uľahčia kontakt alebo vybavenie žiadosti. Na vybavenie žiadosti je potrebné uviesť údaje označené ako povinné. Ak to neurobíte, bude to nemožné. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné.

8. PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

Správca neprenáša osobné údaje používateľov mimo EHP.

9. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca vykonáva priebežnú analýzu rizík, aby zabezpečil, že osobné údaje sa spracúvajú bezpečným spôsobom, t. J. Primárne preto, aby zabezpečil, že k týmto údajom majú prístup iba oprávnené osoby, a to iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný z dôvodu poskytovaných služieb.
 2. Správca zabezpečuje, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli registrované a vykonávané oprávnenými osobami. Správca tiež zaisťuje, aby tieto osoby zaručili uplatnenie vhodných bezpečnostných opatrení v každom prípade, keď spracúvajú osobné údaje v mene správcu.

10. COOKIES

 1. Niektoré z prvkov Webovej stránky môžu používať cookies, t.j. cookies. Jedná sa o malé textové súbory odosielané do počítača používateľa s cieľom jeho identifikácie, vylepšenia a urýchlenia niektorých operácií. Súbory cookie sa ukladajú do zariadenia používateľa, čo pomáha prispôsobiť webovú stránku jeho osobným preferenciám. Tieto súbory nemenia nastavenia zariadenia používateľa.
 2. Väčšina súborov cookie obsahuje názov webovej stránky, čas uloženia a jedinečné číslo. Ďalšie informácie zhromaždené automaticky pri návšteve webových stránok, najmä IP adresa, názov domény, typ prehliadača, operačný systém atď.
 3. Používateľ môže kedykoľvek obmedziť prístup správcu k súborom cookie. Použitím vhodných možností prehľadávača je možné mazať cookies a blokovať ich použitie v budúcnosti. Za týmto účelom by mal používateľ upraviť nastavenia svojho webového prehliadača. Správca informuje, že zmena nastavení môže viesť k nezrovnalostiam vo fungovaní webových stránok alebo dokonca k úplnému znefunkčneniu ich používania.
 4. Správca používa vlastné cookies na nasledujúce účely: a) konfigurácia webových stránok, autentifikácia používateľov na webových stránkach, implementácia procesov potrebných pre úplnú funkčnosť webových stránok, b) analýza a výskum, ako aj audit publika, tvorba anonymných štatistík, c) zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti webových stránok.
 5. Správca služby používa externé cookies na zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických údajov pomocou analytických nástrojov, napr. Google Analytics.

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Kontakt so správcom je možný prostredníctvom e-mailovej adresy: shop@cottonmoose4u.com alebo korešpondenčnej adresy: BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy.

12. ZMENA POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované.

hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl