Cottonmoose4u
VRÁTENIA A SŤAŽNOSTI

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu tak, že predloží predávajúcemu príslušné vyhlásenie do 14 dní odo dňa uskutočnenia objednávky (t. J. Doručenia objednávky).
 2. Spotrebiteľ, ktorý odstúpi od zmluvy, nesie náklady na vrátenie produktu Predávajúcemu sám.
 3. Pre dodržanie termínu stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred termínom akýmkoľvek spôsobom komunikácie s Predávajúcim, najmä na e-mailovú adresu: bartek@cottonmmose.pl.
 4. Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec Predávajúcemu okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Pre dodržanie termínu stačí produkt poslať späť pred termínom.
 5. Spotrebiteľ by mal vrátiť zásielku na túto adresu: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Poľsko
 6. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje v prípadoch uvedených v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (vestník zákonov 2020.287, t. Z. 2020.02.21).
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú a Spotrebiteľovi bude vrátená suma zaplatená za zakúpené produkty. Predajca vráti zaplatenú čiastku okamžite, najskôr však do 14 dní od prijatia vrátených produktov.
 8. Vyplatená suma je vrátená bankovým prevodom na účet uvedený Spotrebiteľom v prehlásení o odstúpení od kúpnej zmluvy, z ktorej bol prevod uskutočnený.
 9. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na stanovenie jeho povahy, vlastností a fungovania.

REKLAMAČNÝ POSTUP

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi objednané výrobky bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za vady tovaru v rozsahu uvedenom v čl. 556 a nasl. Zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka (vestník zákonov 2019.1145, t. Z. 2019.06.19).
 3. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predávaný produkt fyzickú alebo právnu chybu (záruka).
 4. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu do 2 (dvoch) rokov odo dňa doručenia tovaru Predávajúcim.
 5. Ak chce zákazník podať reklamáciu, mal by najskôr kontaktovať Predávajúceho písomne na adresu shop@cottonmoose4u.com, priložiť vyplnený reklamačný formulár a pripojiť fotografie chybného tovaru. Zákazník môže tiež doručiť reklamovaný tovar Predávajúcemu (umytý alebo vyčistený) spolu s vyplneným reklamačným formulárom na túto adresu: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Poľsko.
 6. Predávajúci posúdi reklamáciu do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o ďalšom postupe upovedomí zákazníka.
 7. Ak sa reklamácia považuje za oprávnenú, Predávajúci bezodkladne vymení chybný výrobok za bezvadný alebo vadu odstráni, rovnako ako uhradí náklady, ktoré vzniknú Zákazníkovi za doručenie chybného výrobku Predávajúcemu kuriérom označeným Predávajúcim. Vyššie uvedené nemá vplyv na schopnosť zákazníka požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak je chyba významná.
 8. Pokiaľ nie je možné tovar vymeniť, odstrániť vadu alebo znížiť cenu, Predávajúci mu sumu v súlade s platnými zákonmi okamžite vráti.
 9. Reklamácia bude vybavená do 14 dní.
 10. Ak bude reklamácia považovaná za neoprávnenú, Predávajúci bezodkladne zašle tovar späť na jeho náklady zákazníkovi na adresu uvedenú v reklamačnom formulári.
 11. Spotrebiteľ zasiela reklamáciu na svoje náklady a ak bude reklamácia posúdená kladne (existencia chyby výrobku), budú mu uhradené náklady, ktoré spotrebiteľ vznikne (vo výške rovnajúcej sa cene najlacnejšej poľskej pošty). Ak Predávajúci po preskúmaní reklamovaného produktu nezistí chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka uvedená Spotrebiteľom, bude výrobok na náklady Spotrebiteľa vrátený späť.
 12. Spotrebiteľ môže na riešenie sťažností a nápravu použiť mimosúdne prostriedky. S cieľom využiť možnosť priateľského riešenia sporov týkajúcich sa nákupov online môže spotrebiteľ podať sťažnosť napríklad prostredníctvom internetovej platformy EÚ ODR dostupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl