Cottonmoose4u
PRAVIDLÁ OBCHODU

Predpisy internetového obchodu cottonmoose4u.com

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Vlastníkom internetového obchodu fungujúceho na internetovej adrese www.cottonmoose.eu (ďalej len: webová stránka) je Bartosz Sikora, ktorý podniká v spoločnosti CEIDG pod menom BARTOSZ SIKORA Cottonmose4u.com, Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862 (ďalej len: predávajúci).
 2. Tieto nariadenia tvoria nariadenia uvedené v čl. 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (U.2020.344 t.j. z 2020.03.03).
 3. Predávajúci prevádzkuje prostredníctvom webových stránok online obchod (ďalej len „obchod“), v ktorom ponúka predaj produktov elektronickými prostriedkami (t. J. Prostredníctvom internetu).
 4. Kontakt s predávajúcim je možný na nasledujúcej e-mailovej adrese: shop@cottonmoose4u.com.
 5. Pravidlá používania Obchodu sú uvedené v týchto Pravidlách.
 6. Prehliadanie webových stránok nevyžaduje žiadne údaje.
 7. Obchod cottonmoose4u.com predáva výrobky v Európskej únii okrem Poľska, Rakúska, Nemecka, Malty a Cypru.

2. TYPY A ROZSAH ELEKTRONICKÉHO POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 1. Predaj výrobkov Obchodu sa uskutočňuje uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu.
 2. Obchod predáva nové produkty prezentované na webových stránkach, ktoré sú zahrnuté v ponuke obchodu v čase zadania objednávky.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára zadaním objednávky zákazníkom a potvrdením jej prijatia predávajúcim.
 4. Kupujúcim produktov ponúkaných v obchode môže byť dospelý používateľ webových stránok, ktorý uskutočnil objednávku (ďalej len: zákazník).
 5. Zákazníkom, ktorý je fyzickou osobou, je objednávateľ, ktorý priamo nesúvisí s obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.
 6. Objednávky sa vybavujú podľa cien platných v deň uskutočnenia objednávky uvedených v popise produktu.
 7. Ceny produktov v ponuke Obchodu sú brutto ceny a zahŕňajú všetky dane. Uvedené ceny nezahŕňajú možné náklady na dopravu. Informácie o preprave vrátane možných nákladov a dátumu dodania nájdete v popise produktu.

3. REGISTRÁCIA ÚČTU NA STRÁNKE

 1. Registrácia účtu spočíva v poskytnutí nasledujúcich údajov v registračnom formulári na Webovej stránke: prihlasovacie meno, e-mailová adresa a heslo a ďalšie údaje potrebné na vykonanie Objednávky uvedené vo formulári a okrem toho: prijatie nariadení a zásad ochrany osobných údajov a následné kliknutie na tlačidlo „registrovať“. Podmienkou registrácie je prijatie Pravidiel a potvrdenie prečítania Zásad ochrany osobných údajov.
 2. V dôsledku registrácie je používateľovi pridelený účet, ktorý umožňuje identifikáciu aktivít vykonávaných používateľom prostredníctvom webových stránok, vrátane zadávania objednávok.
 3. Prístup k účtu je možný po zadaní prihlasovacieho mena a hesla priradeného k účtu.
 4. Vedenie účtu na webových stránkach je bezplatné.
 5. Zadávanie objednávok je možné aj bez predchádzajúcej registrácie účtu na webových stránkach. Potom bude potrebné uviesť iba údaje potrebné na vykonanie Objednávky.

4. OBJEDNÁVKY

 1. Objednávka je vyhlásenie vôle uzavrieť zmluvu o predaji vybraných výrobkov za uvedenú cenu, predložené v elektronickej podobe (pomocou funkcií internetu a webových stránok).
 2. Objednávku je možné zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celý rok.
 3. Výber produktov pre objednávku sa uskutočňuje ich pridaním do košíka. Obsah košíka je možné kedykoľvek overiť.
 4. Po pridaní produktov do košíka si zákazník vyberie dodaciu adresu a spôsob platby. Zákazník dokončí objednávku, len čo bude potvrdená a zaplatená.
 5. Ak zákazník zadá objednávku po registrácii aj bez registrácie, je povinný potvrdiť, že sa oboznámil s predpismi a zásadami ochrany osobných údajov.
 6. Predávajúci potvrdí objednávku uvedením údajov objednávky prostredníctvom webovej stránky a e-mailom zaslaným zákazníkovi.
 7. Zákazník môže prejaviť vôľu dostať faktúru s DPH, ktorú je možné priložiť k zásielke alebo zaslať elektronicky na e-mailovú adresu poskytnutú vo forme elektronického obrazu dokladov k vyrovnaniu, najmä ako sú: faktúry s prílohami k DPH, opravné faktúry s prílohami a formulármi. Vyššie uvedené oprávňuje Predávajúceho vystaviť a odoslať faktúru s DPH v elektronickej podobe v súlade s čl. 106n zákona z 11. marca 2004 o dani z tovarov a služieb (vestník zákonov 2020.106, t. J. Z roku 2020.01.23).
 8. Objednávka bude doručená na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
 9. Obchod môže kontaktovať zákazníka e-mailom v súvislosti s odoslaním alebo implementáciou objednávky.
 10. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Obchod e-mailom na adrese shop@cottonmoose4u.com v texte správy s uvedením čísla objednávky.

5. PLATBA

 1. Zákazník si môže zvoliť jeden zo spôsobov platby za objednané produkty: platba bankovým prevodom, platba kreditnou alebo debetnou kartou cez systém www.braintreepayments.com.
 2. Výber platobných metód vykonáva Zákazník vo fáze zadávania Objednávky.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť platbu do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
 4. Pravidlá pre uskutočňovanie platieb prostredníctvom online platobného systému sú dostupné na www.braintreepayments.com.
 5. Obchod neposiela produkty na dobierku.

6. DORUČENIE OBJEDNÁVKY

 1. Objednávky sa spravidla spracujú do 2 až 5 pracovných dní.
 2. Keď je objednávka dokončená a pripravená na odoslanie, odošle sa e-mail s informáciou, že objednávka bola dokončená. Pri zaslaní objednávky zákazníkovi obdrží zákazník poslednú správu informujúcu o stave objednávky.
 3. Realizácia objednávky začne, keď zákazník dostane automatický e-mail s informáciami o prijatí platby.
 4. V prípade neuhradenia bude Objednávka zrušená, o čom bude Zákazník informovaný e-mailom.
 5. Zákazník môže zrušiť zadanú objednávku iba na adrese shop@cottonmoose4u.com. Zákazník však nemôže zrušiť už odoslanú objednávku, čo nevylučuje právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Pokiaľ realizácia Objednávky nie je možná v lehote stanovenej na jej realizáciu, Predávajúci o tom informuje Zákazníka e-mailom alebo telefonicky.
 7. Bez ohľadu na vyššie popísané práva, ak objednávku nie je možné splniť, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy do 30 (tridsať) dní odo dňa jej uzavretia. Ak bola platba vykonaná, Predajca vráti zákazníkovi zaplatenú čiastku ihneď po zrušení objednávky.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu tak, že predloží predávajúcemu príslušné vyhlásenie do 14 dní odo dňa uskutočnenia objednávky (t. J. Doručenia objednávky).
 2. Spotrebiteľ, ktorý odstúpi od zmluvy, nesie náklady na vrátenie produktu Predávajúcemu sám.
 3. Pre dodržanie termínu stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred termínom akýmkoľvek spôsobom komunikácie s Predávajúcim, najmä na e-mailovú adresu: shop@cottonmoose4u.comcottonmmose.pl.
 4. Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec Predávajúcemu okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Pre dodržanie termínu stačí produkt poslať späť pred termínom.
 5. Spotrebiteľ by mal vrátiť zásielku na túto adresu: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Poľsko.
 6. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje v prípadoch uvedených v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (vestník zákonov 2020.287, t. Z. 2020.02.21).
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú a Spotrebiteľovi bude vrátená suma zaplatená za zakúpené produkty. Predajca vráti zaplatenú čiastku okamžite, najskôr však do 14 dní od prijatia vrátených produktov.
 8. Vyplatená suma je vrátená bankovým prevodom na účet uvedený Spotrebiteľom v prehlásení o odstúpení od kúpnej zmluvy, z ktorej bol prevod uskutočnený.
 9. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na stanovenie jeho povahy, vlastností a fungovania.

8. REKLAMAČNÝ POSTUP

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi objednané výrobky bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za vady tovaru v rozsahu uvedenom v čl. 556 a nasl. Zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka (vestník zákonov 2019.1145, t. Z. 2019.06.19).
 3. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predávaný produkt fyzickú alebo právnu chybu (záruka).
 4. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu do 2 (dvoch) rokov odo dňa doručenia tovaru Predávajúcim.
 5. Ak chce zákazník podať reklamáciu, mal by najskôr kontaktovať Predávajúceho písomne na adresu shop@cottonmoose4u.com, priložiť vyplnený reklamačný formulár a pripojiť fotografie chybného tovaru. Zákazník môže tiež doručiť reklamovaný tovar Predávajúcemu (umytý alebo vyčistený) spolu s vyplneným reklamačným formulárom na túto adresu: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Poľsko.
 6. Predávajúci posúdi reklamáciu do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o ďalšom postupe upovedomí zákazníka.
 7. Ak sa reklamácia považuje za oprávnenú, Predávajúci bezodkladne vymení chybný výrobok za bezvadný alebo vadu odstráni, rovnako ako uhradí náklady, ktoré vzniknú Zákazníkovi za doručenie chybného výrobku Predávajúcemu kuriérom označeným Predávajúcim. Vyššie uvedené nemá vplyv na schopnosť zákazníka požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak je chyba významná.
 8. Pokiaľ nie je možné tovar vymeniť, odstrániť vadu alebo znížiť cenu, Predávajúci mu sumu v súlade s platnými zákonmi okamžite vráti.
 9. Reklamácia bude vybavená do 14 dní.
 10. Ak bude reklamácia považovaná za neoprávnenú, Predávajúci bezodkladne zašle tovar späť na jeho náklady zákazníkovi na adresu uvedenú v reklamačnom formulári.
 11. Spotrebiteľ zasiela reklamáciu na svoje náklady a ak bude reklamácia posúdená kladne (existencia chyby výrobku), budú mu uhradené náklady, ktoré spotrebiteľ vznikne (vo výške rovnajúcej sa cene najlacnejšej poľskej pošty). Ak Predávajúci po preskúmaní reklamovaného produktu nezistí chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka uvedená Spotrebiteľom, bude výrobok na náklady Spotrebiteľa vrátený späť.
 12. Spotrebiteľ môže na riešenie sťažností a nápravu použiť mimosúdne prostriedky. S cieľom využiť možnosť priateľského riešenia sporov týkajúcich sa nákupov online môže spotrebiteľ podať sťažnosť napríklad prostredníctvom internetovej platformy EÚ ODR dostupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

Predávajúci spracúva osobné údaje Zákazníkov a iných subjektov navštevujúcich Webové stránky v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov.

10. VEĽKOOBCHOD

Ak máte v úmysle objednať veľké množstvo produktov alebo nadviazať obchodnú spoluprácu, kontaktujte vopred Predávajúceho na adrese: shop@cottonmoose4u.com. Objednávky zadané v rozpore s predchádzajúcou vetou nemusí byť Predávajúcim potvrdené.

11. POTREBNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Správne používanie webových stránok si vyžaduje systém IKT, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:

 1. počítač alebo iné mobilné zariadenie,
 2. prístup na internet,
 3. nainštalovaný webový prehliadač ako Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari s povolenými cookies,
 4. zriadiť účet a prijímať správy z e-mailov - majúcich účet a e-mailovú adresu.

12. PRAVDA ÚDAJOV A ZÁKAZ POSKYTOVAŤ NELEGÁLNY OBSAH

 1. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté údaje, najmä osobné údaje a dodacia adresa, sú pravdivé a úplné. V prípade zmeny údajov je Zákazník povinný na túto skutočnosť upozorniť Predávajúceho aktualizáciou údajov na účte vytvorenom v rámci registrácie.
 2. Zákazník je povinný používať Obchod v súlade s dobrými mravmi a ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov. Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah, ako aj nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
 3. Zákazník je povinný dodržiavať zákaz zneužívania elektronických komunikačných prostriedkov a poskytovať alebo poskytovať na Webovej stránke nasledujúci obsah: a) spôsobujúce alebo pravdepodobne spôsobujúce jeho nesprávnu činnosť alebo preťaženie, b) porušovanie práv tretích strán, všeobecne akceptovaných sociálnych štandardov alebo v rozpore so všeobecne platnými zákonmi.

13. ZMAZANIE ÚČTU A UKONČENIE

 1. Účet je možné kedykoľvek vymazať zaslaním príslušnej žiadosti na adresu predávajúceho shop@cottonmoose4u.com. Odstúpenie od účtu nemá vplyv na vykonávanie Objednávok zadaných a potvrdených Predajcom.
 2. Zákazník má právo kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb (služby účtu na Webovej stránke) zaslaním žiadosti o vymazanie účtu vytvoreného v rámci registrácie.
 3. Predávajúci má právo z dôležitých dôvodov, napríklad v prípade ukončenia činnosti v obchode alebo v obchode alebo v prípade porušenia zmluvy, kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb so 14-dennou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v účte. Predpisov zákazníkom.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V záležitostiach, na ktoré sa nariadenia nevzťahujú, sa uplatňujú ustanovenia poľského práva, najmä zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (vestník zákonov 2020.287, t. J. Z roku 2020.02.21) a zákon z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (vestník zákonov č. U.2019.1145, t. J. Od 2019.06.19).
 2. Prípadné spory medzi zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, a predávajúcim budú riešené súdom príslušným pre jeho sídlo.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie a prerušenie fungovania Webovej stránky, ktoré nemá vplyv na implementáciu potvrdených Objednávok.
 4. Predávajúci môže zmeniť Pravidlá a zmena vstúpi do platnosti po 14 dňoch odo dňa zverejnenia informácie o takejto zmene na Webovej stránke.
hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl