Cottonmoose4u
Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument  może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (to jest doręczenia Zamówienia).
 2. Konsument odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy we własnym zakresie.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu za pomocą dowolnego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą, w szczególności na adres poczty elektronicznej: shop@cottonmoose4u.com.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać produkt przed upływem tego terminu.
 5. Konsument powinien odesłać przesyłkę na adres: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa Polska.
 6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione produkty. Sprzedawca zrealizuje zwrot zapłaconej kwoty niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanych produktów.
 8. Zwrot uiszczonej kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z którego był wykonany przelew.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione produkty w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 5. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres shop@cottonmoose4u.com, załączając wypełniony formularz reklamacji, a także załączając zdjęcia wadliwego towaru. Klient może też dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar (uprany lub wyczyszczony) wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Polska.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna.
 8. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 10. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Klientowi towar na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
 11. Przesyłkę reklamacyjną Konsument wysyła na własny koszt, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie (istnienia wady w produkcie) poniesiony przez Konsumenta koszt zostanie mu zwrócony (w kwocie równiej kosztowi najtańszej przesyłki poczty polskiej). W razie gdy po zbadaniu reklamowanego produktu Sprzedawca nie stwierdzi w nim wady podlegającej rękojmi, na którą powołuje się Konsument, produkt zostanie odesłany na koszt Konsumenta.
 12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl