Cottonmoose4u
Regulamin

 

Regulamin Sklepu internetowego cottonmoose4u.com

 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.cottonmoose4u.com (dalej jako: Witryna) jest Bartosz Sikora prowadzący działalność gospodarczą zgłoszoną do CEIDG pod firmą BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu ul. Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862 (dalej jako: Sprzedawca).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U.2020.344 t.j.z dnia 2020.03.03).
 3. Sprzedawca prowadzi, za pośrednictwem Witryny, sklep internetowy (dalej jako: Sklep), w którym oferuje sprzedaż produktów drogą elektroniczną (to jest za pośrednictwem sieci Internet).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: shop@cottonmoose4u.com
 5. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 6. Przeglądanie Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych.
 7. Sklep cottonmoose4u.com prowadzi sprzedaż produktów na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski, Austrii, Niemiec, Malty i Cypru.

2.   RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZĄ 

 1. Sprzedaż produktów Sklepie odbywa się w drodze zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych, prezentowanych w Witrynie, znajdujących się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi przez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 4. Nabywcą produktów oferowanych w Sklepie może być pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie (dalej jako: Klient). 
 5. Klient, który jest osobą fizyczną i dokonuje zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową jest Konsumentem.
 6. Zamówienia realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia wskazanych przy opisie produktu.
 7. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto podanymi w euro i zawierają wszystkie podatki. Podane ceny nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki. Informacja o wysyłce, w tym ewentualnych kosztach i terminie dostawy, znajduje się w opisie produktu.

3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

 1. Rejestracja konta polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym w Witrynie następujących danych: loginu, adresu poczty elektronicznej i hasła oraz innych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia wskazanych w formularzu, a ponadto: akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie na wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.
 2. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przypisane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień.
 3. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu loginu oraz hasła przypisanych do danego konta.
 4. Prowadzenie konta w Witrynie jest bezpłatne.
 5. Składanie Zamówień jest również możliwe bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie. Wówczas niezbędne będzie podanie jedynie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia.

4.   ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie to złożone w formie elektronicznej (z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny) oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych produktów za wskazaną cenę.
 2. Zamówienie może zostać złożone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Wybór produktów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. Zweryfikowanie zawartości koszyka jest możliwe w każdym czasie.
 4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka Klient dokonuje wyboru adresu dostawy i sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą jego potwierdzenia i opłacenia.
 5. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia zarówno po zarejestrowaniu jak i bez rejestracji obowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.
 6. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie poprzez wskazanie danych dotyczących Zamówienia za pośrednictwem Witryny i w wiadomości elektronicznej wysłanej do Klienta.
 7. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Powyższe uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23).
 8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 9. Sklep może kontaktować się z Klientem mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
 10. W razie potrzeby Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem shop@cottonmoose4u.com w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

5.   PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jedną z form płatności za zamówione produkty: płatność przelewem bankowym, płatność kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem systemu www.braintreepayments.com.
 2. Wyboru sposoby płatności dokonuje Klient na etapie składania Zamówienia.
 3. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Zasady płatności kartą są dostępne na stronie www.braintreepayments.com.
 5. Sklep nie wysyła produktów za pobraniem.

6.   DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Generalnie zamówienia są realizowane w czasie 2-5 dni roboczych.
 2. W chwili gdy Zamówienie jest skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
 4. W przypadku braku płatności Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klient może anulować złożone Zamówienie jedynie pod adresem shop@cottonmoose4u.com jednak Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane, co nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Jeśli realizacja Zamówienia w nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na jego realizację, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na adres e-mail lub telefonicznie.
 7. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli nastąpiła zapłata, Sprzedawca niezwłocznie po anulowaniu zamówienia zwróci Klientowi zapłaconą należność.

7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument  może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (to jest doręczenia Zamówienia).
 2. Konsument odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy we własnym zakresie.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu za pomocą dowolnego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą, w szczególności na adres poczty elektronicznej: shop@cottonmoose4u.com.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać produkt przed upływem tego terminu.
 5. Konsument powinien odesłać przesyłkę na adres: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa Polska.
 6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione produkty. Sprzedawca zrealizuje zwrot zapłaconej kwoty niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanych produktów.
 8. Zwrot uiszczonej kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z którego był wykonany przelew.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione produkty w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 5. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres shop@cottonmoose4u.com, załączając wypełniony formularz reklamacji, a także załączając zdjęcia wadliwego towaru. Klient może też dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Polska.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna.
 8. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 10. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Klientowi towar na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
 11. Przesyłkę reklamacyjną Konsument wysyła na własny koszt, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie (istnienia wady w produkcie) poniesiony przez Konsumenta koszt zostanie mu zwrócony (w kwocie równiej kosztowi najtańszej przesyłki poczty polskiej). W razie gdy po zbadaniu reklamowanego produktu Sprzedawca nie stwierdzi w nim wady podlegającej rękojmi, na którą powołuje się Konsument, produkt zostanie odesłany na koszt Konsumenta.
 12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.  DANE OSOBOWE

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów oraz innych podmiotów odwiedzających Witrynę zgodnie z Polityką Prywatności.

10. SPRZEDAŻ HURTOWA

W przypadku zamiaru zamówienia dużej ilości produktów lub nawiązania współpracy handlowej prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: shop@cottonmoose4u.com Zamówienia złożone z naruszeniem zdania poprzedniego mogą nie zostać przez Sprzedawcę potwierdzone. 

11. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

 1. komputer lub inne urządzenie mobilne,
 2. dostęp do sieci Internet,
 3. zainstalowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari z włączoną obsługą plików Cookies,
 4. do założenia konta i odbierania wiadomości z poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej. 

12. PRAWDZIWOŚĆ DANYCH I ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w szczególności dane osobowe i adres dostawy są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach rejestracji.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jak również informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
 4. powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
 5. naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 13. USUNIĘCIE KONTA I WYPOWIEDZENIE

 1. W każdym czasie możliwe jest usunięcie konta poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Sprzedawcy shop@cottonmoose4u.com. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych i potwierdzonych przez Sprzedawcę.
 2. Klient ma w każdym czasie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (usługi konta w Witrynie) poprzez przesłanie żądania usunięcia konta założonego w ramach rejestracji.
 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej czy naruszania Regulaminu przez Klienta.

 14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu Witryny, co pozostaje bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, przy czym zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia w Witrynie informacji o takiej zmianie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl