Cottonmoose4u
PŘEDPISY

Předpisy internetového obchodu cottonmoose4u.com

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Vlastníkem internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.cottonmoose4u.com (dále jen: webová stránka) je Bartosz Sikora, který podniká v CEIDG pod jménem BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu, Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862 (dále jen: prodávající).
 2. Tato nařízení představují předpisy uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (U.2020.344, tj. Ze dne 2020.03.03).
 3. Prodávající provozuje prostřednictvím webových stránek internetový obchod (dále jen: obchod), ve kterém nabízí prodej produktů elektronickými prostředky (tj. Přes internet).
 4. Kontakt s prodávajícím je možný na následující e-mailové adrese: shop@cottonmoose4u.com.
 5. Pravidla používání obchodu jsou stanovena v těchto pravidlech.
 6. Procházení webových stránek nevyžaduje žádná data.
 7. Obchod cottonmoose4u.com prodává výrobky v Evropské unii, s výjimkou Polska, Rakouska, Německa, Malty a Kypru.

2. TYPY A ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY

 1. Prodej produktů v Obchodě probíhá uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetu.
 2. Obchod prodává nové produkty prezentované na webových stránkách, které jsou zahrnuty v nabídce obchodu v době zadání objednávky.
 3. Kupní smlouva se uzavírá zadáním objednávky zákazníkem a potvrzením jejího přijetí prodávajícím.
 4. Kupujícím produktů nabízených v obchodě může být dospělý uživatel webových stránek, který provedl objednávku (dále jen: zákazník).
 5. Zákazníkem, který je fyzickou osobou a provede objednávku, která přímo nesouvisí s obchodní nebo profesionální činností, je spotřebitel.
 6. Objednávky jsou zpracovávány v souladu s cenami platnými v den zadání Objednávky, uvedené v popisu produktu.
 7. Ceny produktů v nabídce obchodu jsou hrubé ceny a zahrnují všechny daně. Uvedené ceny nezahrnují možné náklady na dopravu. Informace o dopravě, včetně možných nákladů a data dodání, najdete v popisu produktu.

3. REGISTRACE ÚČTŮ NA STRÁNKÁCH

 1. Registrace účtu spočívá v poskytnutí následujících údajů v registračním formuláři na Webové stránce: přihlašovací jméno, e-mailová adresa a heslo a další údaje nezbytné pro provedení Objednávky uvedené ve formuláři a navíc: přijetí Pravidel a Zásad ochrany osobních údajů a poté výběr tlačítka „zaregistrovat“. Podmínkou registrace je přijetí nařízení a potvrzení o přečtení zásad ochrany osobních údajů.
 2. V důsledku registrace je uživateli přidělen účet, který umožňuje identifikaci aktivit prováděných uživatelem prostřednictvím webových stránek, včetně zadávání objednávek.
 3. Přístup k účtu je možný po zadání přihlašovacího jména a hesla přiřazeného k účtu.
 4. Vedení účtu na webových stránkách je zdarma.
 5. Zadávání objednávek je také možné bez předchozí registrace účtu na webových stránkách. Poté bude nutné poskytnout pouze údaje potřebné k provedení Objednávky.

4. OBJEDNÁVKY

 1. Objednávka je prohlášení o vůli uzavřít smlouvu o prodeji vybraných produktů za uvedenou cenu, podané v elektronické podobě (pomocí funkcí internetu a webových stránek).
 2. Objednávku lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok.
 3. Výběr produktů pro objednávku se provádí jejich přidáním do košíku. Obsah košíku je možné kdykoli ověřit.
 4. Po přidání produktů do košíku vybere zákazník dodací adresu a způsob platby. Zákazník ukončí objednávku po jejím potvrzení a zaplacení.
 5. Pokud zákazník zadá objednávku jak po registraci, tak bez registrace, je povinen potvrdit, že si přečetl nařízení a zásady ochrany osobních údajů.
 6. Prodávající potvrdí objednávku uvedením údajů objednávky prostřednictvím webových stránek a e-mailu zaslaného zákazníkovi.
 7. Zákazník může vyjádřit vůli obdržet fakturu s DPH, která může být připojena k zásilce nebo zaslána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu ve formě elektronického obrazu dokladů o úhradě, zejména jako jsou: faktury s přílohou, opravné faktury s přílohami a formuláři. Výše uvedené opravňuje prodávajícího k vystavení a zaslání faktury s DPH v elektronické podobě v souladu s čl. 106n zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (Journal of Laws 2020.106, tj. Ze dne 2020.01.23).
 8. Objednávka bude doručena na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 9. Obchod může Zákazníka kontaktovat e-mailem v souvislosti s odesláním nebo implementací Objednávky.
 10. V případě potřeby může zákazník kontaktovat obchod e-mailem na adrese shop@cottonmoose4u.com v textu zprávy a poskytnout číslo objednávky.

5. PLATBA

 1. Zákazník si může vybrat jednu ze dvou forem platby za objednané produkty: a) bankovním převodem, b) platbami kreditní kartou.
 2. Výběr platebních metod provádí Zákazník ve fázi zadávání objednávky.
 3. Kupující je povinen uhradit platbu do 7 dnů od uzavření smlouvy.
 4. Pravidla pro platby kartou jsou k dispozici na www.braintreepayments.com.
 5. Obchod nezasílá produkty na dobírku.

6. DORUČENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Objednávky jsou obvykle zpracovány do 2-5 pracovních dnů.
 2. Jakmile je objednávka dokončena a připravena k odeslání, odešle se e-mail s informací, že objednávka byla dokončena. Po odeslání objednávky zákazníkovi obdrží poslední zprávu informující o stavu objednávky.
 3. Provádění Objednávky začne, jakmile Zákazník obdrží automatický e-mail s informacemi o přijetí platby.
 4. V případě nezaplacení bude Objednávka zrušena, o čemž bude Zákazník informován e-mailem.
 5. Zákazník může zrušit zadanou objednávku pouze na adrese bartek@cottonmoose.pl, zákazník však nemůže zrušit již odeslanou objednávku, což nevylučuje právo odstoupit od smlouvy.
 6. Pokud realizace Objednávky není možná ve lhůtě stanovené pro její realizaci, bude o tom Prodávající Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.
 7. Bez ohledu na výše popsaná práva, pokud nelze objednávku splnit, má prodávající právo odstoupit od smlouvy do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uzavření. Pokud byla platba provedena, vrátí prodávající zákazníkovi zaplacenou částku ihned po zrušení objednávky.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení prodávajícímu do 14 dnů od data objednávky (tj. Doručení objednávky).
 2. Spotřebitel odstávající od smlouvy nese náklady na vrácení produktu prodávajícímu sám.
 3. Pro dodržení termínu stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před termínem jakýmkoli způsobem komunikace s prodávajícím, zejména na e-mailovou adresu: shop@cottonmoose4u.com.
 4. Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Ke splnění termínu stačí produkt odeslat zpět před termínem.
 5. Spotřebitel by měl zásilku vrátit na následující adresu: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa Polsko.
 6. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se neuplatní v případech uvedených v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Journal of Laws 2020.287, tj. Z 2020.02.21).
 7. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neplatnou a spotřebiteli bude vrácena částka zaplacená za zakoupené produkty. Prodejce vrátí zaplacenou částku okamžitě, nejdříve však do 14 dnů od obdržení vrácených produktů.
 8. Vyplacená částka je vrácena bankovním převodem na účet uvedený spotřebitelem v prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, ze které byl převod proveden.
 9. Spotřebitel je odpovědný za pokles hodnoty produktu v důsledku jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení jeho povahy, vlastností a fungování.

8. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli objednané výrobky bez vad.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi za vady zboží v rozsahu uvedeném v čl. 556 a násl. Zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Journal of Laws 2019.1145, tj. Z 2019.06.19).
 3. Prodávající odpovídá zákazníkovi, pokud má prodaný produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka).
 4. Zákazník má právo uplatnit reklamaci do 2 (dvou) let od data dodání zboží prodávajícím.
 5. Chcete-li podat stížnost, měl by zákazník nejprve kontaktovat prodávajícího písemně na adresu shop@cottonmoose4u.com, přiložit vyplněný reklamační formulář a připojit fotografie vadného zboží. Zákazník může také doručit inzerované zboží prodávajícímu (umyté nebo vyčištěné) spolu s vyplněným reklamačním formulářem na adresu: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Polsko.
 6. Prodávající posoudí stížnost do 14 dnů ode dne podání stížnosti a informuje zákazníka o dalším postupu.
 7. Pokud je reklamace považována za oprávněnou, prodávající neprodleně vymění vadný produkt za vadný nebo vadu odstraní a uhradí náklady vzniklé zákazníkovi za doručení vadného produktu prodávajícímu kurýrem určeným prodávajícím. Výše uvedené nemá vliv na schopnost zákazníka požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud je závada významná.
 8. Pokud není možné zboží vyměnit, odstranit vadu nebo snížit cenu, vrátí prodávající částku okamžitě v souladu s platnými právními předpisy.
 9. Stížnost bude posouzena do 14 dnů.
 10. Pokud bude reklamace považována za neoprávněnou, zašle prodávající zboží na své náklady neprodleně zpět zákazníkovi na adresu uvedenou v reklamačním formuláři.
 11. Spotřebitel zasílá stížnost na své vlastní náklady, a pokud bude reklamace posouzena kladně (existence vady produktu), budou mu uhrazeny náklady vzniklé spotřebiteli (ve výši rovnající se ceně nejlevnější polské pošty). Pokud prodejce po prozkoumání inzerovaného produktu nezjistí závadu, na kterou se vztahuje záruka uvedená spotřebitelem, bude produkt vrácen na náklady spotřebitele.
 12. Spotřebitel může k řešení stížností a nápravy použít mimosoudní prostředky. Za účelem využití možnosti smírného urovnání sporů týkajících se nákupů online může spotřebitel podat stížnost, např. Prostřednictvím internetové platformy EU ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků a dalších subjektů navštěvujících webové stránky v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

10. VELKOOBCHOD

Pokud máte v úmyslu objednat velké množství produktů nebo navázat obchodní spolupráci, kontaktujte prodejce předem na adrese: shop@cottonmoose4u.com Objednávky zadané v rozporu s předchozí větou nemusí být prodejcem potvrzeny.

11. POTŘEBNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Správné používání webových stránek vyžaduje systém ICT, který splňuje následující požadavky:

 1. počítač nebo jiné mobilní zařízení,
 2. přístup k internetu,
 3. nainstalovaný webový prohlížeč, jako je Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari s povolenými soubory cookie,
 4. nastavit účet a přijímat zprávy z e-mailu - mít účet a e-mailovou adresu.

12. PRAVDA ÚDAJŮ A ZÁKAZ POSKYTOVAT NELEGÁLNÍ OBSAH

 1. Zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté údaje, zejména osobní údaje a doručovací adresa, jsou pravdivé a úplné. V případě změny údajů je zákazník povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího aktualizací údajů na účtu vytvořeném v rámci registrace.
 2. Zákazník je povinen používat Obchod způsobem, který je v souladu s dobrými mravy a ustanoveními obecně platných zákonů. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah i nepravdivé nebo zavádějící informace.
 3. Zákazník je povinen dodržovat zákaz zneužívání elektronických komunikačních prostředků a poskytovat následující obsah na webových stránkách nebo na ně:
  1. způsobující nebo pravděpodobně způsobující nesprávnou funkci nebo přetížení,
  2. porušování práv třetích stran, obecně přijímaných sociálních standardů nebo v rozporu s obecně platnými zákony.

13. VYMAZÁNÍ ÚČTU A UKONČENÍ

 1. Účet je možné kdykoli odstranit zasláním příslušného požadavku na adresu prodejce shop@cottonmoose4u.com. Odstoupení z účtu nemá vliv na provádění objednávek zadaných a potvrzených prodejcem.
 2. Zákazník má právo kdykoli ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb (služby účtu na webu) zasláním žádosti o vymazání účtu vytvořeného v rámci registrace.
 3. Prodávající má právo kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb se 14denní výpovědní lhůtou, která běží od data oznámení zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v Účtu, a to z důležitých důvodů, například v případě ukončení podnikání nebo činnosti obchodu nebo porušení Nařízení ze strany zákazníka.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ve věcech, na něž se nařízení nevztahuje, se použijí ustanovení polského práva, zejména zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Journal of Laws 2020.287, tj. Z 2020.02.21) a zákon ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Journal U.2019.1145, tj. Od 2019.06.19).
 2. Veškeré spory, které vzniknou mezi zákazníkem, který není spotřebitelem, a prodejcem, budou řešeny soudem příslušným pro sídlo prodejce.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na dočasná přerušení a narušení fungování webových stránek, která nemá vliv na provádění potvrzených objednávek.
 4. Prodávající může změnit Pravidla a změna vstoupí v platnost po 14 dnech ode dne zveřejnění informací o takové změně na Webové stránce.
nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl